Met dit formulier kunt zich aanmelden als lid voor KBO-Diessen
  • Vul hier je vaste en mobiele telefoonnummer in.
  • Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging aan KBO-Diessen om de verschuldigde contributie jaarlijks af te schrijven. Als meerdere personen uit een gezin lid worden graag per persoon een formulier invullen ondertekenen en inleveren. De contributie voor het lidmaatschap van KBO-Diessen wordt bijgeschreven op rek.nr. NL50RABO0111326443 ten name van KBO-Diessen.
  • Uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer voluit)
  • Op welke tenaamstelling staat dit banknummer?
  • Handtekening of naam in blokletter